เมนู

อุปกรณ์วินัยมุข
อภิสมาจาร

สิกขาบทแผนกนี้ มาในขันธกะเป็นพื้น ไม่ได้บอกจำนวน
จัดตามกิจหรือวัตถุ เรียกว่า ขันธกะอันหนึ่ง ๆ คือ

๑. ว่าด้วยอุโบสถ จัดไว้พวกหนึ่ง เรียกว่า อุโบสถขันธกะ.
๒. ว่าด้วยจีวร จัดไว้พวกหนึ่ง เรียกว่า จีวรขันธกะ.
มาในบาลีอื่นนอกจากขันธกะ คือ
๑. ในนิทานต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์.
๒. ในวินีตวัตถุเรื่องสำหรับเทียบเคียงตัดสินอาบัติในคัมภีร์วิภังค์.
๓. ในอรรถกถาที่เรียกว่า บาลีมุตตกะ.
สิกขาบทแผนกนี้ มีรูปเป็น ๒ คือ
๑. เป็นข้อห้าม.
๒. เป็นข้ออนุญาต.
ข้อห้ามที่ปรับอาบัติมีเพียง ๒ คือ
๑. ถุลลัจจัย.
๒. ทุกกฏ.