เมนู

อุปกรณ์วินัยมุข
อภิสมาจาร

สิกขาบทแผนกนี้ มาในขันธกะเป็นพื้น ไม่ได้บอกจำนวน
จัดตามกิจหรือวัตถุ เรียกว่า ขันธกะอันหนึ่ง ๆ คือ

1. ว่าด้วยอุโบสถ จัดไว้พวกหนึ่ง เรียกว่า อุโบสถขันธกะ.
2. ว่าด้วยจีวร จัดไว้พวกหนึ่ง เรียกว่า จีวรขันธกะ.
มาในบาลีอื่นนอกจากขันธกะ คือ
1. ในนิทานต้นบัญญัติแห่งสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์.
2. ในวินีตวัตถุเรื่องสำหรับเทียบเคียงตัดสินอาบัติในคัมภีร์วิภังค์.
3. ในอรรถกถาที่เรียกว่า บาลีมุตตกะ.
สิกขาบทแผนกนี้ มีรูปเป็น 2 คือ
1. เป็นข้อห้าม.
2. เป็นข้ออนุญาต.
ข้อห้ามที่ปรับอาบัติมีเพียง 2 คือ
1. ถุลลัจจัย.
2. ทุกกฏ.