เมนู

วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท

ความเบื้องต้น
ตั้งแต่สนามหลวงแผนกธรรม ได้ประกาศให้ใช้หนังสือพุทธ-
ศาสนสุภาษิต เล่ม 2 เป็นหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโทแล้ว
เวลาออกข้อสอบไล่ท่านออกเพียงข้อเดียว แต่มาในรูปคาถาคือครบ
ทั้ง 4 บาท ( อันต่างจากสมัยก่อนซึ่งท่านออกไม่ครบคาถา คือคัดเลือก
ออกมาเพียง 2 บาท ท่านเรียกว่า 2 ข้อ ) มีคำสั่งบังคับไว้ว่า
" แต่งอธิบายเป็นทำนองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่น
มาประกอบไม่น้อยกว่า 2 ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่ง
สุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ำข้อกัน แต่จะอ้างซ้ำคัมภีร์
ได้ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความให้สนิท
ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง
ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในกระดาษสอบ ตั้งแต่ 3 หน้า
( เว้นบรรทัด ) ขึ้นไป "
ตามคำสั่งนี้ จะเห็นได้ว่าในการเรียงความแก้กระทู้ธรรม น.ธ.
โท และ ธ.ศ. โท นั้น มีข้อสำคัญที่นักเรียนจะพึงกำหนดหมาย 3
ประการ คือ :-
1. ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
2. แต่งอธิบายเป็นทำนองเทศนาโวหาร.
3. อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า 2 ข้อ และบอกชื่อ