เมนู

วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท

ความเบื้องต้น
ตั้งแต่สนามหลวงแผนกธรรม ได้ประกาศให้ใช้หนังสือพุทธ-
ศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ เป็นหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโทแล้ว
เวลาออกข้อสอบไล่ท่านออกเพียงข้อเดียว แต่มาในรูปคาถาคือครบ
ทั้ง ๔ บาท ( อันต่างจากสมัยก่อนซึ่งท่านออกไม่ครบคาถา คือคัดเลือก
ออกมาเพียง ๒ บาท ท่านเรียกว่า ๒ ข้อ ) มีคำสั่งบังคับไว้ว่า
" แต่งอธิบายเป็นทำนองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอื่น
มาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ และบอกชื่อคัมภีร์ที่มาแห่ง
สุภาษิตนั้นด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซ้ำข้อกัน แต่จะอ้างซ้ำคัมภีร์
ได้ไม่ห้าม สุภาษิตที่อ้างมานั้นต้องเรียงเชื่อมความให้สนิท
ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง
ชั้นนี้ กำหนดให้เขียนลงในกระดาษสอบ ตั้งแต่ ๓ หน้า
( เว้นบรรทัด ) ขึ้นไป "
ตามคำสั่งนี้ จะเห็นได้ว่าในการเรียงความแก้กระทู้ธรรม น.ธ.
โท และ ธ.ศ. โท นั้น มีข้อสำคัญที่นักเรียนจะพึงกำหนดหมาย ๓
ประการ คือ :-
๑. ต้องเรียงเชื่อมความให้สนิทติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ตั้ง.
๒. แต่งอธิบายเป็นทำนองเทศนาโวหาร.
๓. อ้างสุภาษิตอื่นมาประกอบไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ และบอกชื่อ