เมนู

ปัญหาและเฉลยธรรม น.ธ. เอก
[สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก]
ธรรมวิจารย์

ข้อความทั่วไป
ถาม. ธรรมวิจารณ์ แปลว่ากระไร ? ทำไมท่านจึงว่าเป็นกิจ
จำปรารถนาและเป็นอุปการะแก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติ จะเป็นได้อย่างไร ?
ตอบ. ธรรมวิจารณ์ แปลว่าการเลือกฟั้นธรรม เป็นกิจ
จำปรารถนา และเป็นอุปการะแก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างเยี่ยม
ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติ ถ้าไร้ความพิจารณาสอดส่องเลือกฟั้นข้อธรรม
แล้ว ก็ไม่อาจทราบได้ว่า เรื่องนั้น ๆ ท่านผู้กล่าวในท้องเรื่อง มุ่ง
กล่าวด้วยหมายความอย่างไร สมจริงหรือฝืนคติธรรมดา กินความ
กว้างแคบตื้นลึกเพียงไหน ถ้าศึกษาไปด้วยมีการพิจารณาเลือกฟั้น
ไปด้วย ก็สามารถรู้เนื้อความนั้น ๆ ได้โดยตลอด และจักรู้ได้ว่า
อย่างไหนเป็นสัทธรรมแท้ อย่างไหนเป็นสัทธรรมปฏิรูป ก็จักแหวก
ธรรมปฏิรูปอันเข้ามากำบังปัญญาจักษุเสียได้ เป็นแนวทางให้ลง
สันนิษฐานได้โดยถนัด ถ้ายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติก็ยิ่งสำคัญ ถ้าไม่ใช้ความ
สอดส่องเลือกฟั้น เห็นท่านว่าไว้อย่างไร ก็จักปฏิบัติไปอย่างนั้น
ไม่รู้จักผิด ไม่รู้จักถูก ก็จักต้องตกอยู่เกณฑ์ที่ปฏิบัติไปด้วยความ