เมนู

ตัวอย่างที่ ๑

เรียงความแก้กระทู้ธรรม น.ธ. เอก
สอบในสนามหลวง
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓

๑. สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ
ศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคน ฯ
๒. ปญฺญา เจนํ ปสาสติ
ปัญญาย่อมปกครองเขา ฯ
๓. นิพฺพานาภิรโต มจฺโจ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ
ผู้ยินดีต่อพระนิพพาน ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ฯ
พรรณนาเนื้อความแห่งกระทู้พุทธภาษิตทั้ง ๓ นี้ว่า คนเราที่
เอากำเนิดเกิดมาในมนุษยโลกนี้ ต่างย่อมหวังความสุขความเจริญ
แก่ตนสิ้น แต่ความสุขความเจริญเหล่านั้นต่างมีเหตุประจำ ผู้หวัง
ความสุขความเจริญ ต้องผจญต่อเหตุของสิ่งเหล่านั้นก่อน ผลคือ
ความสุขและความเจริญจึงจะเกิดมีได้ ฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนา
จึงได้สอนให้คนมีความเพียรมั่น ดังมีแจ้งในพระบรมพุทโธวาท

๑. ถ้าเป็นธรรมศึกษาชั้นเอก ก็ใช้ว่า ธ.ศ. เอก น.ธ. เอก ฯ
๒. พึงถือแบบฟอร์มนี้เป็นหลัก ตัวอย่างต่อไปจักไม่แสดงแบบฟอร์มไว้ ฯ