เมนู

ศาสนพิธี
เล่ม ๑
ื บทนิเทศ
พิธี คือ แบบอย่างหรือแบบแผนกต่าง ๆที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสดา
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เรียกว่า ศาสนพิธี ความจริง เรื่องพิธีเป็นเรื่องมีด้วยกัน
ทุกศาสนา และเป็นเรื่องเกิดขึ้นทีหลังศาสนา หมายความว่า มีศาสนาเกิดขึ้นก่อน
แล้วจึงมีพิธีต่าง ๆ เกิดตามมาภายหลัง แม้ศาสนาพิธีใยนพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน
เกิดขึ้นภายหลังทั้งสิ้น เหตุเกิดศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนานี้ ก็เนื่องจากมี
หลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางไว้แต่ในปีที่ตรัสรู้ เพื่อ
พุทธสาวกจะได้ถือเป็นหลักในการออกไปประกาศพระศาสนา อันเรียกว่า "โอวาท-
ปาติโมกข์"
ในโอวาทปาติโมกข์นั้น มีหลักการสำคัญที่ทรงวางไว้เป็นหลักทั่วไป ๆ ไห
๓ ประการ คือ พระพุทธศาสนานี้
(๑) สอนไม่ให้ทำความชั่วทั้งปวง
(๒) สอนให้อบรมกุศลให้พร้อม
(๓) สอนให้ทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้ว

โดยหลักการทั้ง ๓ นี้ เป็นอันว่าพุทธบริษัทต้องพยายามเลิกละความ
ประพฤติชั่วทุกอย่างจนเต็มความสามารถ และพยายามสร้างกุศลสำหรับตนให้
พร้อมเท่าที่จะสร้างได้กับพยายามชำระจิตใจให้ผ่องในอยู่เสมอด้วยการพยายาม
ทำตามคำสอนในหลักการนี้เป็นการพยายามทำดีเรียกว่า "ทำบุญ" และการ
ทำบุญนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงแสดงวัตถุคือที่ตั้งอันเป็นทางไว้ โดยหลักย่อ ๆ
๓ ประการ เรียกว่า "บุญกิริยาวัตถุ" คือ
(๑) ทาน การบริจาคพัสดุของตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
(๒) ศีล การรักษากายวาจกให้สงบเรียบร้อยไม่ล่วงบัญญัติห้าม
(๓) ภาวนา การอบรมจิตใจให้ผ่องใสในการกุศล