เมนู

ศาสนพิธีสังเขป
คู่มือนักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นตรี

ศาสนพิธี คือแบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติทางพระ
ศาสนา โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา และเกิดขึ้นภายหลังพระศาสนา.
หลักการสอนพระพุทธศาสนา ที่ทรงปฏิบัติ มี 3 ประการ คือ :-
1. สอนให้ไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. สอนให้ทำความดีให้บริบูรณ์
3. สอนให้ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว.
การทำความดี เรียกว่า "ทำบุญ" หลักการทำบุญ หรือวิธีทำบุญ
เรียกว่า "บุญกิริยาวัตถุ" โดยย่อ มี 3 อย่าง คือ :-
1. ทาน การให้สิ่งของ 2. ศีล รักษากาย - วาจาให้เรียบร้อย.
3. ภาวนา อบรมจิตให้ผ่องใสในทางกุศล.
บุญกิริยาวัตถุ นี้เอง เป็นต้นเหตุให้เกิดศาสนพิธีต่าง ๆ คือ
1. รับศีลปรับปรุงกายวาจาให้เรียบร้อยก่อน 2. ภาวนา คือฟังพระสวด
หรือเทศน์ให้จิตผ่องใสสบาย 3. ทาน คือถวายสิ่งของแห่พระ. หมายความ
ว่า 1. ศีล 2. ภาวนา 3. ทาน ทั้ง ภ อย่างนี้ เป็นหลักในการทำบุญ
ในพระพุทธศาสนา.
เนื่องจากการทำพิธีทางศาสนามีมาก หากแยกเป็นหมวด ก็ได้ 4
หมวด คือ :-