เมนู

ปัญหาและเฉลยวินัยบัญญัติ
นักธรรมชั้นตรี
อนุศาสน์
ถาม. อะไรเรียกว่าอนุศาสน์ เหตุไรจึงเรียกอย่างนั้น ?
ตอบ. นิสัย ๔ มีเที่ยวบิณฑบาตเป็นต้น อกรณียกิจ ๔ มีเสพ
เมถุนเป็นต้น รวมเรียกว่าอนุศาสน์ เพราะเป็นกิจที่พระอุปัชฌาย์จะ
พึงรีบสอนให้ผู้อุปสมบทใหม่รู้ไว้ในเบื้องต้น มิฉะนั้นผู้อุปสมบทใหม่
ไม่รู้ อาจไปพลาดพลั้งถึงกับขาดจากความเป็นภิกษุก็ได้ และเพื่อให้
สมกับที่ว่าเป็นคำสั่งสอนในเบื้องต้น จึงเรียกชื่อว่าอนุศาสน์ แปลวาส
ความตามสอน.
ส. ป.
ถ. พออุปสมบทแล้ว อุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ ข้อนี้ความว่า
กระไร ?
ต. อนุศาสน์ ๘ อย่าง คือ เที่ยวบิณฑบาต ๑ นุ่งห่มผ้าบังสุกุล ๑
อยู่โคนต้นไม้ ๑ ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า ๑, ๔ อย่างนี้เรียกว่านิสัย
หมวด ๑ และอกรณียกิจ คือ เสพเมถุน ๑ ฆ่าสัตว์ ๑ ลัก
ทรัพย์ ๑ อวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน ๑, ๔ อย่างนี้เป็นกิจที่ภิกษุ
ทำไม่ได้หมวด ๑. ๒ หมวดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ภิกษุจะต้องทราบเสียแต่
แรก เพราะว่านิสัย ๔ ก็เป็นของจำเป็นที่ภิกษุต้องอาศัยตั้งแต่แรกไป