เมนู

ปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค
นักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นตรี

ข้อความทั่วไป

ถาม. มีผู้กล่าวหาว่า "พระพุทธศาสนาสอนคนให้สันโดษ ไม่
สอนให้ทะเยอทะยานมักได้ จึงทำให้คนเกียจคร้าน ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง
เป็นเหตุให้บ้านเมืองไม่เจริญ ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ" ดังนี้ เป็น
ความจริงหรือ? ถ้าไม่เป็นจริง ท่านจงแก้ให้มีหลัก.
ตอบ. พระพุทธศาสนาสอนให้คนสันโดษจริง. สันโดษหมาย
ความว่าให้ยินดีแต่ในทรัพย์ของตน ถ้าคนไม่มีสันโดษ จักไม่อาจ
งดเว้นอนินนาทานได้ เห็นทรัพย์ของใครอยากได้ ก็จะลักแย่งชิง
เอาเป็นของตน การลักทรัพย์หรือการโจรกรรมที่มีไม่ขาดทุกวันนี้
คนไม่สันโดษก่อขึ้นทั้งนั้น ถ้าทุกคนยินดีทรัพย์ของตนแล้ว
การชั่วร้ายเช่นนั้นจักไม่เกิด.
คนสันโดษจักมีทรัพย์เป็นของตน ก็ต้องหมั่นแสวงหาแต่ใน
ทางที่ชอบ คือไม่ก่อความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงบัญญัติ ศีลข้อที่ 2 คือเว้นจากลัก
ทรัพย์ของผู้อื่น สอนให้ยินดีแต่ในทรัพย์ของตน ไม่คิดโกงเอาทรัพย์
ของผู้อื่น ที่เรียกว่าสันโดษ สอนให้แสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบ