เมนู

หัวข้อสอนธรรมะ
สำหรับนวกภิกขุ วัดบวรนิเวศวิหาร
ผู้บันทึก
สุชาโต ภิกฺขุ (สุชาติ ไกรฤกษ์)
นวกะปี 2516

ก่อนเรียนธรรมะต้องฟังนิทานเรื่องตาบอดคลำช้าง เขานำช้าง
มาให้คนตาบอดคลำ
เขาเอางวงช้างมาให้คนตาบอดคลำดูแล้วถามว่า เหมือนกับ
อะไร คนตาลอดตอบว่า อ่อนเหมือนแขนคนเรา ใช้หยิบอะไรก็ได้
เขานำคนตาบอดไปคลำที่ขาช้าง คนตาบอดคลำไปคลำมาก็บอก
ว่า เหมือนเสาบ้าน
เขาเอามือของคนตาบอดไปคลำที่หางช้าง คนตาบอดก็บอกว่า
เหมือนกับไม้กวาด
เรื่องของคนตาบอดคลำช้างฉันใด การเรียนธรรมก็ฉันนั้น
แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนธรรมะนั้น ยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งพิจารณา
ยิ่งสว่าง กำลังเรียนเหมือนกับคนตาบอดจริง ครั้นเรียนแล้วตากลับ
สว่าง สว่างดีกว่าคนไม่บอดทั้งไม่เรียนธรรมะ
สุชาโต
12 ต. ค. 16