เมนู

พุทธประวัติ
ปริเฉทที่ 1
ว่าด้วยอินเดียก่อนพุทธกาล
ข้อความเบื้องต้น
เบื้องต้นที่จะศึกษาเรื่องพุทธประวัติหรือตำนานพระพุทธศาสนา
จำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องประเทศอินเดีย หรือที่เรียกในยุคโบราณว่า
ชมพูทวีปให้พอสมควรก่อน. ทั้งนี้เพราะเหตุว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงประกอบด้วยเชื้อสายและอุบัติขึ้นในประเทศนั้น, ทรงเจริญวัยขึ้น
ภายใต้การศึกษาและขนบธรรมเนียมของประเทศนั้น, ได้ตรัสรู้ และ
สั่งสอนประชาชน จนในที่สุดเสด็จปรินิพพานในประเทศนั้น, เมื่อ
ได้ศึกษาจนเข้าใจประเทศอินเดียแล้ว จะทำให้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ
ซึ่งเกิดขึ้นในอินเดีย เช่นเรื่องพุทธประวัตินี้ได้โดยง่าย และทราบซึ้ง
ตามที่เป็นจริง. แม้จะสันนิษฐานข้อปัญหาใด ๆ ก็มักมีแนวคิด หาก
จะมีข้อผิดพลาดไปบ้างก็คงน้อย.
เมื่อมีความจำเป็นดั่งกล่าวมานี้ หนังสือที่ว่าด้วยพุทธประวัติ
หรือพระพุทธศาสนาทุกเล่ม ซึ่งนักศึกษาได้ค้นคว้าแต่งไว้ จึงต้องมี
เรื่องซึ่งกล่าวด้วยประเทศอินเดียเป็นบทแรกของเล่มอยู่เสมอ. เพราะ
เหตุนั้น การศึกษาในปริเฉทแรกแห่งหนังสือเล่มนี้ จึงควรเริ่มต้น