เมนู

ชาติกถา กัณฑ์ที่ 1
มีคำปรารภพรรณนาพุทธคุณ และแสดงความเกิดของพระพุทธ-
เจ้าทั้งหลายมีได้ยากเป็นที่ตั้ง แต่นั้น เริ่มกถาแสดงว่าสมัยที่พระบรม
ศาสดาเกิดขึ้นเป็นกลียุค แต่ก่อนมาพวกฤษีทั้งหลายได้แต่งตำรามหา-
ปุริสลักขณะไว้นำกันต่อมา พระบรมศาสดาเสด็จลงสู่พระครรภ์และ
ประสูติ พร้อมด้วยมหาปุริสลักขณะ สมตามตำรามีคำทำนายว่าจะได้
เป็นจักรพรรดิ์ หรือเป็นพระพุทธเจ้า พวกพระญาติมีความเอื้อเฟื้อช่วย
กันอภิบาล ทรงได้ปฐมฌานแต่ครั้งยังพระเยาว์ เมื่อทรงพระเจริญแล้ว
ได้เสวยสุขสมบัติอยู่จนพระชนม์ได้ 29 ปี ข้อเหล่านี้เป็นประโยชน์เมื่อ
เวลาทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ ผู้นิยมในรูปสมบัติและเมาในกามสุข.