เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

ปฏิสมฺภิทามคฺคปาฬิ

1. มหาวคฺโค

มาติกา

[1] โสตาวธาเน ปญฺญา สุตมเย ญาณํฯ

[2] สุตฺวาน สํวเร ปญฺญา สีลมเย ญาณํฯ

[3] สํวริตฺวา สมาทหเน ปญฺญา สมาธิภาวนามเย ญาณํฯ

[4] ปจฺจยปริคฺคเห ปญฺญา ธมฺมฏฺฐิติญาณํฯ

[5] อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ สงฺขิปิตฺวา ววตฺถาเน ปญฺญา สมฺมสเน ญาณํฯ

[6] ปจฺจุปฺปนฺนานํ ธมฺมานํ วิปริณามานุปสฺสเน ปญฺญา อุทยพฺพยานุปสฺสเน ญาณํฯ

[7] อารมฺมณํ ปฏิสงฺขา ภงฺคานุปสฺสเน ปญฺญา วิปสฺสเน ญาณํฯ

[8] ภยตุปฏฺฐาเน ปญฺญา อาทีนเว ญาณํฯ

[9] มุญฺจิตุกมฺยตาปฏิสงฺขาสนฺติฏฺฐนา ปญฺญา สงฺขารุเปกฺขาสุ ญาณํฯ

[10] พหิทฺธา วุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา โคตฺรภุญาณํฯ

[11] ทุภโต วุฏฺฐานวิวฏฺฏเน ปญฺญา มคฺเค ญาณํฯ

[12] ปโยคปฺปฏิปฺปสฺสทฺธิ ปญฺญา ผเล ญาณํ