เมนู

นวโกวาท
วินัยบัญญัติ

อนุศาสน์ 8 อย่าง
นิสสัย 4 อกรณียกิจ 4
ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต เรียกนิสสัย มี 4 อย่าง คือ
เที่ยวบิณฑบาต 1 นุ่งห่มผ้าบังสุกุล 1 อยู่โคนไม้ 1 ฉันยาดองด้วย
น้ำมูตรเน่า 1.
กิจที่ไม่ควรทำ เรียกอกรณียกิจ มี 4 อย่าง คือ เสพเมถุน 1
ลักของเขา 1 ฆ่าสัตว์ 1 พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน 1 กิจ
4 อย่างนี้ บรรพชิตทำไม่ได้.
สิกขาของภิกษุมี 3 อย่าง
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา. ความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อว่า
ศีล. ความรักษาใจมั่น ชื่อว่าสมาธิ. ความรอบรู้ในกองสังขาร
ชื่อว่าปัญญา.
โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม เรียกว่า
อาบัติ. อาบัตินั้นว่าโดยชื่อ มี 7 อย่าง คือ ปาราชิก 1
สังฆาทิเสส 1 ถุลลัจจัย 1 ปาจิตตีย์ 1 ปาฏิเทสนียะ 1 ทุกกฏ 1
ทุพภาสิต 1