เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 7

1

ปัฏฐาน ภาคที่ 7


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


ปัจจนียปัฏฐาน


1. ปัจจนียติกปัฏฐาน


1. นกุสลติกะ

2

ปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


1. เหตุปัจจัย


[1] 1. ธรรมที่ไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ 3 ที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัพยากตะ3 และจิตตสมุฏฐานรูป
อาศัยขันธ์ 1 ที่เป็นอกุศล ที่เป็นอัพยากตะ3 เกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ์ 2 และจิตต-
สมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ 2 เกิดขึ้น.
2. ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุสล เกิด
ขึ้น เพราะปัจจัย

1. บาลีเล่มที่ 45, 2. ม. เป็นกุสลติกะ และทุก ๆ ติกะ ไม่มี น นำหน้า
3. อรรถกถา ใช้ อกุสลาพยากตะ.