เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ ๗


ปัฏฐาน ภาคที่ ๖


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


อนุโลมทุกติกปัฏฐาน


เหตุทุกกุสลติกะ


(๑. เหตุทุกะ ๑. กุสลติกะ)


กุศลบทปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


๑. เหตุปัจจัย


[๑] ๑. กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
๒. กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
๑. บาลีเล่มที่ ๔๔