เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 7

1

ปัฏฐาน ภาคที่ 6


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


อนุโลมทุกติกปัฏฐาน


เหตุทุกกุสลติกะ


(1. เหตุทุกะ 1. กุสลติกะ)


กุศลบทปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


1. เหตุปัจจัย


[1] 1. กุศลธรรมที่เป็นเหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
2. กุศลธรรมที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยกุศลธรรมที่เป็นเหตุ
เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
1. บาลีเล่มที่ 44