เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 7


ปัฏฐาน ภาคที่ 5

1

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


อนุโลมทุกปัฏฐาน (ต่อ)


55. สารัมมณทุกะ


ปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


1. เหตุปัจจัย


[1] 1. สารัมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ 3 อาศัยขันธ์ 1 ที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น ฯลฯ
อาศัยขันธ์ 2.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
2. อนารัมมณธรรม อาศัยสารัมมณธรรม เกิดขึ้น
เพราะเหตุปัจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูปทั้งหลาย อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสารัมมณธรรม
เกิดขึ้น

1. บาลีเล่มที่ 43.