เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 7


ปัฏฐาน ภาคที่ 41


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


อนุโลมทุกปัฏฐาน


1. เหตุโคจฉกะ


1. เหตุทุกะ


ปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


1. เหตุปัจจัย


[1] 1. เหตุธรรม อาศัยเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
คือ อโทสะ อโมหะ อาศัยอโลภะ, อโลภะ อโมหะ อาศัยอโทสะ,
อโลภะ อโทสะ อาศัยอโมหะ โมหะ อาศัยโลภะ, โลภะ อาศัยโมหะ,
โมหะ อาศัยโทสะ, โทสะ อาศัยโมหะ.
ในปฏิสนธิขณะ ฯลฯ
2. นเหตุธรรม อาศัยเหตุ ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ
ปัจจัย

1. บาลีเล่ม 42.