เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 7


ปัฏฐาน ภาคที่ 31


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


8. ทัสสนติกะ


ปฏิจจวาระ


อนุโลมนัย


1. เหตุปัจจัย


[577] 1. ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยทัสสเนนปหา-
ตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ ขันธ์ 3 อาศัยขันธ์ 1 ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯ ล ฯ ขันธ์
2 อาศัยขันธ์ 2.
2. เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัย
ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย

คือ จิตตสมุฏฐานรูป อาศัยขันธ์ทั้งหลายที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพ-
ธรรม.
1. บาลีเล่มที่ 41