เมนู

พระอภิธรรมปิฎก


เล่มที่ 7

1

ปัฏฐาน ภาคที่ 1


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


มาติกานิกเขป

2

วาระ


[1] ปัจจัย 24


1. เหตุปัจจัย
2. อารัมมณปัจจัย
3. อธิปติปัจจัย
4. อนันตรปัจจัย
5. สมนันตรปัจจัย
6. สหชาตปัจจัย
7. อัญญมัญญปัจจัย
8. นิสสยปัจจัย
9. อุปนิสสยปัจจัย

1. บาลีเล่มที่ 40. 2. เรียกว่าปัจจยอุทเทสก็ได้.