เมนู

อตีตานาคต ปุคคโลกาสวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1301] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โส-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ โสติน-
ทรีย์ไม่ใช่จัก เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่
เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี โสตินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[1302] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่
เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่
เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-
[1303] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

ใช่.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิ
ในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพานก็ดี อิตถินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่
จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[1304] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริ-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิ
ในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพานก็ดี ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่
จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1305] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูป
ภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นภูมินั้น แต่ชีวิ-
ตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธา-
วาสภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคย
เกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.

ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ ชีวิติน-
ทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี ปัจฉิม-
ภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี
จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1306] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินี้ ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า โสมันสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีจักขุเกิดได้ มีอุเปกขาเกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี โสมนัส-

สินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี อสัญญ-
สัตตภูมิก็ดี และอรูปภูมิก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมุลี

จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1307] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุ-
เปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิ จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิ
ก็ดี บุคคลผู้เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดและ
อุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดมีจักขุเกิดได้ มีโสมนัสสะเกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี อุเปก-

ขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลผู้เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี ปัจ-
ฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี
อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[1308] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัท-
ธินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิ จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่สัทธินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาวภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี
บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิด และ
สัทธินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ สัทธิน-
ทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี ปัจฉิม-
ภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
สัทธินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-
[1309] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญ-
ญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิ จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี
บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิด และ
มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ มนิน-
ทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี ปัจฉิม-
ภวิกบุคคลเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ
ก็ดี มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1310] ฆานินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ
แล้วจักปรินิพพานก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่ฆานินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เกิด
อยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรูปาวจรภูมิก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และ
ฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[1311] ฆานินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด ปุริ-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?