เมนู

อตีตานาคต โอกาสวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


[1300] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดในภูมิใด ฯลฯ
จบ จักขุนทริยมูละ ฯลฯ
อตีตานาคต โอกาสวาระ ปัจจนิก จบ

อตีตานาคต ปุคคโลกาสวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1301] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โส-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ โสติน-
ทรีย์ไม่ใช่จัก เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่
เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี โสตินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี