เมนู

อตีตานาคต ปุคคลวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1294] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสตินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริย ฯลฯ อิตถินทริย ปุริสินทริยมูลี:-
[1295] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์
ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.

ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
จบ จักขุนทริยมูละ ฆานินทริย ฯลฯ อิตถินทริย ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1296] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
จบ จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริย ฯลฯ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1297] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสิน-
ทรีย์ ฯลฯ อุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.

ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็
ไม่ใช่เคยเกิดเเก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริย ฯลฯ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1298] จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ ฯลฯ อิตถินทริย ปุริสินทริย ชีวิตินทริย โสมนัส-
สินทริย อุเปกขินทริย สัทธินทริย ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี:-

[1299] ฆานินทรีย์ ฯลฯ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิติน-
ทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ไม่ใช่
เคยเกิดแก่บุคคลใด, มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ไม่มี.
หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์ก็ไม่
ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เคยเกิด.
จบ ฆานินทริยมูละ ฯลฯ อิตถินทริย ปุริสินทริย ชีวิตินทริย
โสมนัสสินทริย อุเปกขินทริย สัทธินทริย ปัญญินทริยมูละ มนินทริยมูลี
ฆานินทริยมูล จบ
อตีตานาคต ปุคคลวาระ ปัจจนิก จบ