เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[1284] ชีวิตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่ประ-
กอบด้วยอุเปกขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญ-
สัตตภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสมนัส-
สินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่
ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปัญจโวการภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์เคยเกิด และโสม-
นัสสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแกบุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในจตุโวการภูมิก็ดี ในปัญจโวการภูมิก็ดี
โสมนัสสินทรีย์จักเกิด และชีวิตินทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี