เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี :-

[410] ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตะ, ชื่อว่า ชีวิตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯ ล ฯ

ชีวิตินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ชื่อว่าชีวิตะ, ชื่อว่า ชิวิตินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.
จบ ชีวิตินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
ชีวิตินทริยมูล จบ