เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี :-

[409] ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯ ล ฯ

ปุริสินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ชื่อว่าปุริสะ, ชื่อว่า ปุริสินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์ ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.
จบ ปุริสินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
ปุริสินทริยมูล จบ