เมนู

อตีตานาคต ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1257] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสตินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักขุน-
ทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จัก-
ขุนทรีย์เคยเกิด และโสตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูละ:-
[1258] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี
บุคคลที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคล
นอกนี้เกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ จักขุนทรีย์เคยเกิด และฆานินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูละ:-
[1259] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิ
ในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพานก็ดี จักขุนทรีย์
เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล

เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ จักขุนทรีย์
เคยเกิด และอิตถินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[1260] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิ
ในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพานก็ดี จักขุนทรีย์
เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ จัก-
ขุนทรีย์เคยเกิด และปุริสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.

ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1261] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์
จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักขุน-
ทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จัก-
ขุนทรีย์เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่เกิดอยู่ในสัญญสัตตภูมิก็ดี ในอรูปภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด
และจักขุนทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1262] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีจักขุเกิดได้พร้อมด้วยอุเปกขา เกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี
จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในปัญจโว-
การภูมิ จักขุนทรีย์เคยเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1263] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปกขิน-
ทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีจักขุเกิดได้พร้อมโสมนัสสะ เกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี จัก-
ขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จัก
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ
จักขุนทรีย์เคยเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิ อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลผู้เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ อุเปกขินทรีย์จักเกิด และ
จักขุนทรีย์ก็เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[1264] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัทธินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จัก-
ขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่สัทธินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดยู่ในปัญจโวการภูมิ
จักขุนทรีย์เคยเกิด และสัทธินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิ สัทธินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลผู้เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ สัทธินทรีย์จักเกิด และจักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-
[1265] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญญิน-
ทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จัก-
ขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด

แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ผู้เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ
จักขุนทรีย์เคยเกิด และมนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อบุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิ มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่า-
นั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลผู้เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ มนินทรีย์จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็เคย
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1266] ฆานินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ
แล้วจักปรินิพพานก็ดี ฆานินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น
แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้
ผู้เกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ ฆานินทรีย์เคยเกิด และอิตถินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่,
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริขมูลี:-
[1267] ฆานินทรึย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสิน-
ทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?