เมนู

อตีตานาคต โอกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ ฯลฯ

[1256] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด ฯลฯ
จักขุนทริยมูล จบ
อตีตานาคต โอกาสวาระ อนุโลม จบ

อตีตานาคต ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1257] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสตินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักขุน-
ทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกนี้ เกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จัก-
ขุนทรีย์เคยเกิด และโสตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูละ:-
[1258] จักขุนทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?