เมนู

อตีตานาคต โอกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ ฯลฯ

[1256] จักขุนทรีย์เคยเกิดในภูมิใด ฯลฯ
จักขุนทริยมูล จบ
อตีตานาคต โอกาสวาระ อนุโลม จบ