เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[1242] ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
นอกนี้ ปุริสินทรีย์เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิด
บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1243] ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ก็ดี บุคคลเหล่าใดมีอุเปกขา
เกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่
โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ปุริสิน-

ทรีย์เคยเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็เคย
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1244] ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ก็ดี บุคคลเหล่าใดมีโสม-
นัสสะเกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น บุคคลนอกนี้ ปุริสิน
ทรีย์เคยเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[1245] ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่สัทธินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
นอกนี้ ปุริสินทรีย์เคยเกิด และสัทธินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-
[1246] ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, ปัญญินทรีย์ ฯลฯ
มนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
นอกนี้ ปุริสินทรีย์เคยเกิด และมนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.

ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี
ปุริสินทริยมูล จบ

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[1247] ชีวิตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่ประ-
กอบด้วยอุเปกขาจักเกิดในลำดับแห่งจิตใดก็ดี ชีวิตินทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น,
บุคคลนอกนี้ ชีวิตินทรีย์เคยเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็เคย
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1248] ชีวิตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น ใช่ไหม ?