เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[1237] อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ก็ดี บุคคลเหล่าใดจักเกิด
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี บุคคลเหล่าใดที่
เป็นอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้ว
จักปรินิพพานก็ดี อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ อิตถินทรีย์เคยเกิด และ
ปุริสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1238] อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
นอกนี้ อิตถินทรีย์เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อิตถินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1239] อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ก็ดี บุคคลเหล่าใดมีอุเปกขา
เกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่
โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ อิตถิน-
ทรีย์เคยเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็เคย
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อิตถินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1240] อิตถินทรีย์เคยเกิดเเก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ก็ดี บุคคลเหล่าใดมีโสม-
นัสสะเกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ อิตถิน-
ทรีย์เคยเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อิตถินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

อิตถินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1241] อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ อิตถินทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น บุคคล

นอกนี้ อิตถินทรีย์เคยเกิด และมนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น,
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ อิตถินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
อิตถินทริยมูล จบ

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[1242] ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
นอกนี้ ปุริสินทรีย์เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็เคยเกิด
บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1243] ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ก็ดี บุคคลเหล่าใดมีอุเปกขา
เกิดแล้วจักปรินิพพานก็ดี ปุริสินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่
โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ปุริสิน-