เมนู

มนินทริยมูล


มนินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี :-

[407] ธรรมที่ชื่อว่ามโน, ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนอินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯ ล ฯ
มนินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ชื่อว่ามโน, ชื่อว่า มนินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.
จบ มนินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
มนินทริยมูล จบ

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี :-

[408] ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี, ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯ ล ฯ

อิตถินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ชื่อว่าอิตถี, ชื่อว่า อิตถินทรีย์ ใช่ไหม ?
ไม่ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วยชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.
จบ อิตถินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
อิตถินทริยมูลี จบ