เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1231] ฆานินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ก็ดี บุคคลเหล่าใดจักเกิด
ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี บุคคลเหล่าใดที่
เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้ว
จักปรินิพพานก็ดี ฆานินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อิตถินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ ฆานินทรีย์เคยเกิด และ
อิตถินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็เคยเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ใช่.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

ฆานินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[1232] ฆานินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?