เมนู

กายินทริยมูล


กายินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี:-

[406] ธรรมที่ชื่อว่ากายะ, ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นกายินทรีย์เสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ชื่อว่ากายะ แต่ไม่
ชื่อว่ากายินทรีย์. กายินทรีย์ชื่อว่ากายะด้วย ชื่อว่ากายินทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯ ล ฯ

กายินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ชื่อว่ากายะ, ชื่อว่า กายินทรีย์ ใช่ไหม ?
เว้นกายินทรีย์เสียแล้ว อินทรีย์ที่เหลือ ชื่อว่ากายะ แต่ไม่
ชื่อว่ายินทรีย์, กายินทรีย์ ชื่อว่ากายะด้วย ชื่อว่ากายินทรีย์ด้วย,
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์.
จบ กายินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
กายินทริยมูล จบ