เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[1212] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี ในปัญจโวการภูมิก็ดี ใน
ภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น, ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นอุเปกขาสัมปยุต
จักเกิดในลำดับแห่งจิตใจ ในภังคขณะแห่งจิตนั้นก็ดี บุคคลที่กำลังตาย
ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นอุเปกขาสัมปยุต
จักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้นก็ดี บุคคลที่กำลัง
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นอุเปกขาสัมปยุตจักเกิดใน
ลำดับแห่งจิตใจ ในภังคขณะแห่งจิตนั้นก็ดี บุคคลที่กำลังตายใน

อสัญญสัตตภูมิก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1213] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุ-
เปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี ปัญจโวการภูมิก็ดี ในภังค-
ขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ใน
ภังคขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นอุเปกขาสัมปยุตจักเกิดใน
ลำดับแห่งจิตใด ในภังคขณะแห่งจิตนั้นก็ดี บุคคลที่กำลังตายในอสัญญ-
สัตตภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นโสมนัสสสัมป-
ยุตจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้นก็ดี บุคคลที่กำลัง

เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ในภังค-
ขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลำดับ
แห่งจิตใด ในภังคขณะแห่งจิตนั้นก็ดี บุคคลที่กำลังตายในอสัญญสัตต-
ภูมิก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[1214] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัท-
ธินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี ปัญจโวการภูมิก็ดี ในภังค-
ขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่สัทธินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ใน
ภังคขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี บุคคลที่กำลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิ-
ตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และสัทธินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.

ก็หรือว่า สัทธินทรึย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูนิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี บุคคลที่กำลังเกิดในอสัญญ-
สัตตภูมิก็ดี สัทธินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแห่งปัจ-
ฉิมจิตก็ดี บุคคลที่กำลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี สัทธินทรีย์ไม่ใช่จัก
เกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ สัทธินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-
[1215] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญ-
ญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในจตุโวการภูมิก็ดี ปัญจโวการภูมิก็ดี ในภังค-
ขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น, ในภังค-
ขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี บุคคลที่กำลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิติน-
ทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น.

ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี บุคคลที่กำลังเกิดในอสัญญ-
สัตตภูมิก็ดี มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแห่งปัจ-
ฉิมจิตก็ดี บุคคลที่กำลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี
ชีวิตินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-

[1216] โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด
อุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งจิต
ที่เป็นโสมนัสสวิปปยุตก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น ใน
ภังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่เป็นโสมนัสสสัมปยุตก็ดี บุคคลที่ถึงพร้อมด้วย
ปัจฉิมจิตที่เป็นอุเปกขาสัมปยุตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นโสมนัสสสัมปยุตจัก
เกิดในลำดับแห่งจิตใด ในภังคขณะแห่งจิตนั้นก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสิทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแลบุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตที่เป็นโสมนัสสัมปยุจก็ดี ปัจฉิม-
จิตที่เป็นโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในอุปปาทขณะแห่ง
จิตนั้นก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแห่ง
ปัจฉิมจิตที่เป็นโสมนัสสสัมปยุตก็ดี บุคคลที่ถึงพร้อมด้วยปัจฉิมจิตที่เป็น