เมนู

ฆานินทริย มูล


ฆานินทริยมูละ จักขุนทริยมูลี :-

[404] ธรรมที่ชื่อว่าฆานะ ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์.
ฯ ล ฯ
ฆานินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี :-
ธรรมที่ชื่อฆานะ, ชื่อว่า ฆานินทรีย์ ใช่ไหม ?
ใช่.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า อัญญาตาวินทรีย์ ใช่ไหม ?
อัญญาตาวินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์ด้วย,
อินทรีย์ที่เหลือ 21 ชื่อว่าอินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่าอัญญาตาวินทรีย์
จบ ฆานินทริยมูละ อัญญาตาวินทริยมูลี
ฆานินทริยมูล จบ