เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1194] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี ในรูปาวจรภูมิก็ดี ใน
อรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้ไปเกิดในภพไร ๆ
โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี
ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอิตถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มี
ปุริสภาวะเกิดได้ไปเกิดในภพไร ๆ โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจัก
ปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี ในรูปาวจรภูมิก็ดี