เมนู

ปัจจุปันนานาคต ปุคคโลกาสวาระ ปัจจนิก


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-

[1185] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โส-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลกำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญ-
สัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปาวจรภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และโสตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลกำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ โสตินทรีย์ไม่ใช่
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิก็ดี
บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี โส-

ตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[1186] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆา-
นินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังตายใน
รูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ใน
อรูปภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

ปัจฉิมภวิกบุคคลกำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลัง
เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่
กำลังปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังตายในรูปาวจรภูมิ
ก็ดี บุคคลที่เกิดขึ้นอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี
ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-
[1187] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กําลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังตายใน
รูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ใน

อรูปภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้ ไปเกิดในภพไร ๆ โดย
ภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี
จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอิตถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลกำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลัง
เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้ ไปเกิดใน
ภพไร ๆ โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้น
กำลังเกิดอยู่ก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพ-
พานในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้ ไปเกิดในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ
แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[1188] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริ-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น, ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังตายใน
รูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ใน
อรูปภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีอิตถีภาวะเกิดได้ ไปเกิดในภพไร ๆ โดย
ภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี
จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลัง
เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีอิตถีภาวะเกิดได้ ไปเกิดใน
ภพไร ๆ ก็โดยภาวะนันนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้น
กำลังเกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่

จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพ-
พานในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังตายในรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีอิตถีภาวะเกิดได้ ไปเกิดในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ
แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี ปุริสินทริย์ไม่ใช่จักเกิด
เเละจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1189] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิ-
ตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
ก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานใน
ปัญจโวการภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?

ปัจฉิมภวิกบุคคลที่กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ ชีวิตินทรีย์ไม่
ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นนในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิก็ดี
ปัจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมุละ ชีวิตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1190] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ใน
อสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มี
จักขุเกิดได้ มีอุเปกขาเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตาย
ก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.

ก็หรือว่าโสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลเหล่า
ใดที่มีจักขุเกิดได้ มีอุเปกขาเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลัง
เกิดอยู่ก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพ-
พานในปัญจโวถารภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีจักขุเกิดได้ มีอุเปกขาเกิด
แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่
จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1191] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุ-
เปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี จักขุนทรีย์

ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิก็ดี
ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ
ก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีจักเกิดได้ มีโสมนัสสะเกิดแล้วจักปรินิพพาน
บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลเหล่า
ใดที่มีจักขุเกิดได้มีโสมนัสสะเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลัง
เกิดอยู่ก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพ-
พานในปัญจโวการภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี บุคคล
ที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีจักขุเกิดได้ มีโสมนัสสะ
เกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่
ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริยมูลี:-
[1092] จักขุนทรีย์ไม่ไช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัท-
ธินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี จักขุน-
ทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่สัทธินทรีย์จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิ
ก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญ-
สัตตภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และสัทธินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า สัทธินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จัก-
ขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ สัทธินทรีย์ไม่
ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิก็ดี
ปัจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
สัทธินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี:-
[1193] จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปัญ-
ญินทรีย์ ฯลฯ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี จักขุนทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิก็ดี ปัจ-
ฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี จัก-
ขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
เมื่อปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ มนินทรีย์ไม่ใช่
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิก็ดี
ปัจฉิมภวิกบุคคลในอรูปภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ปัญญินทริย ฯลฯ มนินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1194] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิต-
ถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี ในรูปาวจรภูมิก็ดี ใน
อรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้ไปเกิดในภพไร ๆ
โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี
ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอิตถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดที่มี
ปุริสภาวะเกิดได้ไปเกิดในภพไร ๆ โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้วจัก
ปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี ในรูปาวจรภูมิก็ดี