เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[1169] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลัง
เกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ
ปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่
ใช่กำลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่ปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ชีวิตินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิคแก่บุคคลเหล่า
นั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคล
ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และ
ปุริสินทริย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1171] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลัง
เกิดอยู่ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเล่านั้น แต่โสมนัส-
สินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามา-
วจรภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดมีอุเปกขาเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี
ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่ปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่ปุริสภาวะเกิดได้ มีอุเปกขา เกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคล
เหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้น แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพ-
พานในกามาวจรภูมิ ปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ ในอรูปา-
วจรภูมิก็ดี บุคลลเหล่าใดมีอุเปกขาเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่า

นั้นกำลังตายก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1171] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไ หม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลัง
เกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อุเปกขินทรีย์
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิ
ก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดมีโสมนัสสะ เกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี
ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

ปัจฉิมภวิกบุคคลที่ปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้ มีโสมนัสสะ เกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคล
เหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานใน
กามาวจรภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี
บุคคลเหล่าใดมีโสมนัสสะ เกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลัง
ตายก็ดี อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และปุริสินทริย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1172] ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์
ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้กำลัง
เกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์
จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี

ปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่
ใช่กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็ไม่
ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ มนินทรีย์ไม่
ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี ปัจฉิมภวิกบุคคลในรูปา-
วจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด และปุริสินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
ปุริสินทริยมูล จบ

ชีวิตทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[1173] ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, โสมนัสสิน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี
ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสมนัสสินทรีย์จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็น
อุเปกขาสัมปยุต จักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในภังคขณะแห่งจิตนั้น
ก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นอุเปกขาสัมปยุต
จักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้นก็ดี โสมนัสสินทรีย์
ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้น, ในภังคขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่เป็นอุเปกขาสัมปยุตจักเกิด
ในลำดับแห่งจิตใด ในภังคขณะแห่งจิตนั้นก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จัก
เกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี