เมนู

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1158] ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์
ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
ก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อิตถินทรีย์จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น บุคคลที่กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิก็ดี ปัจ-
ฉิมภวิกบุคคลในรูปาวจรภูมิก็ดี ในอรูปาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดจัก
เกิดในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้ ไปเกิดในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ
แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดี ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิด และอิตถินทรีย์ก็ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์
ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใด
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี
บุคคลเหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้ ไปเกิดในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่น-
แหละ แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี อิตถินทรีย์