เมนู

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-

[1142] โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปก-
ขินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอุปทานขณะแห่งปัจฉิมจิตที่เป็นโสมนัสสสัมปยุตก็ดี ปัจฉิม-
จิตที่เป็นโสมนัสสสัมปยุตจักเกิดในลำดับแห่งจิตใด ในอุปปาทขณะแห่ง
จิตนั้นก็ดี โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่
อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้
มีโสมนัสสะกำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะโสมนัสสสัมปยุตตจิตใน
ปวัตติกาล โสมนัสสินทรีย์กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสมนัส-
สินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
โสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, เมื่อ
บุคคลมีโสมนัสกำลังเกิดอยู่ก็ดี ในอุปปาทขณะแห่งโสมนัสสสัมปยุตต-