เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

[1135] ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใชไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น ชีวตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลนอกจากนี้ที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลัง
เกิดอยู่ ปุริสินทรีย์กำลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี ชีวิติน-
ทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลัง
เกิดอยู่ ปุริสินทรีย์กำลังเกิด และชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1136] ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้มีอุเปกขาเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคล
เหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคล
นอกจากนี้มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์กำลังเกิด และ
โสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสิน-
ทรีย์ก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลกำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ ในรูปาวจรภูมิก็ดี โสมนัสสินทรีย์จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ โสมนัสสิน-
ทรีย์จักเกิด และปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1137] ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปก-
ขินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่มีปุริสภาวะเกิดได้มีโสมัสัสเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคล
เหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคล
นอกจากนี้ที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์กำลังเกิด และ
อุเปกขินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ อุเปกขิน-
ทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่
อุเปกขินทรีย์จักเกิด และปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1138] ปุริสินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, สัทธิน-
ทรีย์ ฯลฯ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น
ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่
ปุริสินทรีย์กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ปุริสินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามารจรภูมิก็ดี บุคคลที่ปุริสภาวะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิก็ดี มนิน-
ทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลที่มีปุริสภาวะเกิดได้กำลังเกิดอยู่
มนินทรีย์จักเกิด, และปุริสินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ปุริสินทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี
ปุริสินทริยมูล จบ

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

[1139] ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บคคลใดในภูมิใด, โสมนัส-
สินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ในอุปปาทขณะแห่งปัจฉิมจิตก็ดี ปัจฉิมจิตที่ป็นอุเปกขาสัมปยุต
จักเกิดในลำลับแห่งจิตใด ในอุปปาทขณะแห่งจิตนั้นก็ดี บุคคลที่กำลัง
เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น แต่โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลนอกจากนี้ที่กำลังเกิดอยู่ในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี ใน
อุปปาทขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์กำลังเกิด และโสมนัส-
สินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิติน-
ทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิก็ดี ในภังคขณะ
แห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคล
ที่กำลังเกิดอยู่ในจตุโวการภูมิ ในปัญจโวการภูมิก็ดี ในอุปปาทขณะแห่ง
จิตในปวัตติกาลก็ดี โสมนัสสินทรีย์จักเกิด และชีวิตินทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี