เมนู

ฆานนิยทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1122] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อิตถิน-
ทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลกำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใด
ที่มีปุริสภาวะเกิดได้ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ โดยภาวะนั้นนั่นแหละ แล้ว
จักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านี้
ในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์
กำลังเกิด และอิตถินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
ในภูมินั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ อิตถินทรีย์จักเกิด และฆานินทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี