เมนู

ปัจจุปันนานาคต โอกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ ฯลฯ

[1112] จักขุนทรีย์กำลังเกิดในภูมิใด ฯลฯ
จบ จักขุนทริยมูละ ฯลฯ

ปัจจุปันนานาคต โอกาสวาระ อนุโลม จบ

ปัจจุปันนานาคต ปุคคโลกาสวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1113] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสตินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลกำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักขุนทรีย์กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคลนอกจากนี้ที่มีจักขุเกิดได้กำลังเกิดอยู่ จักขุน-
ทรีย์กำลังเกิด และโสตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, จักขุนทรีย์
ก็กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
บุคคลที่กำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้
กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, บุคคล
ที่มีจักขุเกิดได้กำลังเกิดอยู่ โสตินทรีย์จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี