เมนู

ปทโสธนมูลจักกวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูล โสตินทริยมูลี :-

[398] ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ ชื่อว่าจักขุ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าจักขุด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย.
ธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์, ชื่อว่า โสตินทรีย์ ใช่ไหม ?
โสตินทรีย์ ชื่อว่าอินทรีย์ด้วย ชื่อว่าโสตินทรีย์ด้วย, อินทรีย์
ที่เหลือ 21 ชื่อว่า อินทรีย์ แต่ไม่ชื่อว่า โสตินทรีย์.
จบ จักขุนทริยมูล โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี :-
ธรรมที่ชื่อว่าจักขุ, ชื่อว่า จักขุนทรีย์ ใช่ไหม ?
ทิพพจักขุ ปัญญาจักขุ ชื่อว่าจักขุ แต่ไม่ชื่อว่าจักขุนทรีย์,
จักขุนทรีย์ ชื่อว่าจักขุด้วย ชื่อว่าจักขุนทรีย์ด้วย.