เมนู

อิตถินทริยมูล


อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-

[1092] อิตถินทรีย์กำลังเกิดแก่บุลคลใด, ปุริสินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลที่อิตถีภาวะกำลังเกิดอยู่ก็ดี, บุคคลเหล่าใดที่
มีอิตถีภาวะจักเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี,
บุคคลเหล่าใดที่มีอิตถีภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ โดยภาวะนั้นนั่น
แหละ แล้วจักปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี อิตถินทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้น, บุคคลนอกนี้ที่มีอิตถีภาวะกำลังเกิดอยู่ อิตถินทรีย์กำลังเกิด
และปุริสินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็จักเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่มิใช่อิตถีภาวะกำลังเกิดอยู่
ก็ดี, ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีอิตถีภาวะกำลังเกิดอยู่ ปุริสินทรีย์
จักเกิด และอิตถินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ อิตถินทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี