เมนู

ปัจจุปันนานาคต ปุคคลวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1077] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, โสตินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคล กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดจักเกิดในอรูปภูมิแล้วปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่
ก็ดี จักขุนทรีย์กำลังเกิคแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ จัก-
ขุนทรีย์กำลังเกิด และโสตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมด กำลังตายก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ กำลังเกิด
อยู่ก็ดี โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ โสตินทรีย์
จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ฆานินทริยมูลี:-
[1078] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคล กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแล้วจะปรินิพพาน บุคคล
เหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่
ฆานินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ที่มีจักขุ
เกิดได้ กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิด และฆานินทรีย์ก็จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมด กำลังตายก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ กำลังเกิด
อยู่ก็ดี ฆานินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์
จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-
[1079] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคล กำลังเกิดในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดจักเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละ
แล้วจะปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี จักขุนทรีย์กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
นอกจากนี้ที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิด และ
อิตถินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี, บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ กำลัง
เกิดอยู่ก็ดี อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ อิตถิน-
ทรีย์จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อิตถินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี:-
[1080] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ปุริสินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคล กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดจักเกิดในรูปภูมิ อรูปภูมิแล้วปรินิพพานก็ดี บุคคลเหล่าใดที่
เป็นอิตถีภาวะไปปฏิสนธิในภพไร ๆ ก็โดยภาวะนั้นนั่นแหละแล้วจะปริ-
นิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้น แต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอก
นี้ที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิด และปุริสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมด กำลังตายก็ดี, บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ กําลัง
เกิดอยู่ก็ดี ปุริสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ ปุริสิน-
ทรีย์จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ปุริสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-
[1081] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, ชีวิตินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคล กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักขุนทรีย์
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้น, บุคคลนอกนี้ที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลัง
เกิด และชีวิตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมด กำลังตายก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ กำลังเกิด
อยู่ก็ดี, ชีวิตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ ชีวิตินทรีย์
จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-
[1082] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด โสมนัสสินทรีย์
ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?

ปัจฉิมภวิกบุคคล กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี, บุคคล
เหล่าใดที่มีจักขุเกิดได้ มีอุเปกขาเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคล
เหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี, จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่
โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ที่มีจักขุ
เกิดได้ กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็จักเกิด
ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมด กำลังตายก็ดี, บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ กำลังเกิด
อยู่ก็ดี, โสมนัสสินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ โสมนัสสินทรีย์จักเกิด
และจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี:-
[1083] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อุเปกขินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคล กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี, บุคคล
เหล่าใดที่มีจักขุเกิดได้ มีโสมนัสสะเกิดแล้วจักปรินิพพาน บุคคล

เหล่านั้นำลังเกิดอยู่ก็ดี, จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่
อุเปกขินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น บุคคลนอกจากนี้ที่มีจักขุ
เกิดได้กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิด และอุเปกขินทรีย์ก็จักเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อุเปกขินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลัง
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมด กำลังตายก็ดี, บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ กำลัง
เกิดอยู่ก็ดี อุเปกขินทรีย์จักเกิด แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด, บุคคล
ที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ อุเปกขินทรีย์จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ อุเปกขินทริยมูลี

จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ ปัญญินทริย มนินทริยมูลี:-
[1084] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, สัทธินทรีย์ ฯลฯ
ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลกำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิ จักขุนทรีย์กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่มนินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น

บุคคลนอกนี้ที่มีจักขุเกิดได้กำลังเกิดอยู่ จักขุนทรีย์กำลังเกิด และ
มนินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า มนินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี, บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่
มนินทรีย์จักเกิด แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคล
ที่มีจักขุเกิดได้กำลังเกิดอยู่ มนินทรีย์จักเกิด และจักขุนทรีย์กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ สัทธินทริย ฯลฯ มนินทริย มนินทริยมูลี
จักขุนทริยมูล จบ

ฆานินทริยมูล


ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี:-

[1085] ฆานินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, อิตถินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคลกำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใด
จักเกิดในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพานก็ดี บุคคล
เหล่าใดที่เป็นปุริสภาวะ ไปปฏิสนธิในภพไร ๆ โดยภาวฉะนั้นนั่นแหละ
แล้วจะปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่ก็ดี, ฆานินทรีย์กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่อิตถินทรีย์ไม่ใช่จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น
บุคคลนอกนี้ที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ ฆานินทรีย์กำลังเกิด และ
อิตถินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, ฆานินทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมดกำลังตายก็ดี บุคคลที่ฆานะเกิดไม่ได้กำลังเกิด
อยู่ก็ดี อิตถินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่ฆานินทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีฆานะเกิดได้กำลังเกิดอยู่ อิตถินทรีย์
จักเกิด และฆานินทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ ฆานินทริยมูละ อิตถินทริยมูลี