เมนู

ปัจจุปันนานาคต ปุคคลวาระ อนุโลม


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

[1077] จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลใด, โสตินทรีย์ก็จัก
เกิดแก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
ปัจฉิมภวิกบุคคล กำลังเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคล
เหล่าใดจักเกิดในอรูปภูมิแล้วปรินิพพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดอยู่
ก็ดี จักขุนทรีย์กำลังเกิคแก่บุคคลเหล่านั้น แต่โสตินทรีย์ไม่ใช่จักเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลนอกนี้ที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ จัก-
ขุนทรีย์กำลังเกิด และโสตินทรีย์ก็จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
ก็หรือว่า โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลใด, จักขุนทรีย์ก็กำลังเกิด
แก่บุคคลนั้น ใช่ไหม ?
บุคคลทั้งหมด กำลังตายก็ดี บุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้ กำลังเกิด
อยู่ก็ดี โสตินทรีย์จักเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น แต่จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลัง
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้น, บุคคลที่มีจักขุเกิดได้ กำลังเกิดอยู่ โสตินทรีย์
จักเกิด และจักขุนทรีย์ก็กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้น.
จบ จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี