เมนู

ชีวิตินทริยมูล


ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี:-

ปุจฉา ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสม-
นัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิสัชนา เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในจตุโวการภูมิ ปัญจ-
โวการภูมิก็ดี ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่
กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสมนัสสินทรีย์เคยเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแห่งปฏิสนธิจิตของบุคคลที่เกิด
อยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิติน-
ทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และโสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น.
ปุ. ก็หรือว่า โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิ
ใด, ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิ. ในอุปปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตของบุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธา-
วาสภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังเกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่
เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น, ในภังคขณะแห่งปฏิสนธิจิตของบุคคลที่เกิดอยู่ใน

สุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่กำลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี โสมนัสสินทรีย์
ไม่ใช่เคยเกิด และชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ โสมนัสสินทริยมูลี

ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

ปุ. ชีวิตินทรีย่ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปกขิน-
ทรีย์ ฯลฯ สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่
บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิ. เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ
ก็ดี ในภังคขณะแห่งจิตในปวัตติกาลก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่
บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น, ในภังคขณะแห่งปฏิสนธิจิตของบุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี
บุคคลที่กำลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และ
มนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.

ปุ. ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,
ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิ. เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่
เกิดในอสัญญสัตตภูมิก็ดี มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น แต่ชีวิตินทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, ในภังค-
ขณะแห่งปฏิสนธิจิตของบุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่
กำลังตายในอสัญญสัตตภูมิก็ดี มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิด และชีวิตินทรีย์
ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
จบ ชีวิตินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี
ชีวิตินทริยมูล จบ

โสมนัสสินทริยมูล


โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี:-

ปุ. โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, อุเปก-
ขินทรีย์ ฯลฯ สัทธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ มนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิด
แก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิ. ในภังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดก็ดี ในอุปปาทขณะ
อห่งโสมนัสสวิปปยุตตจิตก็ดี โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น แต่มนินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น,
บุคคลที่กำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิก็ดี
โสมนัสสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และมนินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคล
เหล่านั้นในภูมินั้น.
ปุ. ก็หรือว่า มนินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,
โสมนัสสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิ. ใช่.
จบ โสมนัสสินทริยมูละ อุเปกขินทริย ฯลฯ สัทธินทริย ปัญญินทริย
มนินทริยมูลี
โสมนัสสินทริยมูล จบ