เมนู

ปุริสินทริยมูล


ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี:-

ปุ. ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, ชีวิตินทรีย์
ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิ. เมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังตายในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่
ไม่มีปุริสภาวะกำลังเกิดในกามาวจรภูมิก็ดี บุคคลที่เกิดอยู่ในรูปาวจรภูมิ
ในอรูปาวจรภูมิก็ดี ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมิ
นั้น แต่ชีวิตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น, เมื่อบุคคล
เหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิ ปุริสินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด และ
ชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ปุ. ก็หรือว่า ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,
ปุริสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิ. ใช่.
จบ ปุริสินทริยมูละ ชีวิตินทริยมูลี