เมนู

ปัจจุปันนาตีต ปุคคโลกาสวาระ ปัจจนิก1


จักขุนทริยมูล


จักขุนทริยมูละ โสตินทริยมูลี:-

ปุจฉา จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด, โสติน-
ทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิสัชนา เมื่อบุคคลที่กำลังตายในปัญจโวการภูมิก็ดี บุคคลที่
จักขุเกิดไม่ได้กำลังเกิดอยู่ในกามาวจรภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
แก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่โสตินทรีย์เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นใน
ภูมินั้น. เมื่อบุคคลที่กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่
เกิดอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ ในอรูปภูมิก็ดี จักขุนทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิด
และโสตินทรีย์ก็ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น.
ปุ. ก็หรือว่า โสตินทรีย์ไม่ใช่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด,
จักขุนทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น ใช่ไหม ?
วิ. เมื่อบุคคลกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิ โสตินทรีย์ไม่ใช่เคย
เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น แต่จักขุนทรีย์กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่า
นั้นในภูมินั้น, เมื่อบุคคลที่กำลังปรินิพพานในสุทธาวาสภูมิก็ดี บุคคลที่
1. เพิ่มเติมตามฉบับพม่า เพื่อให้สมบูรณ์